Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) osnivačka Skupština udruge Zemljane staze, održana dana 05. prosinca 2016. godine, donijela je

STATUT

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja udruge sukladno ciljevima; zastupanje; ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način ostvarivanja javnosti rada udruge; uvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; izgled pečata udruge; znak udruge i njegov izgled; gospodarske djelatnostima sukladno zakonu; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupak s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv udruge je Zemljane staze.

Skraćeni naziv udruge je ZS.

Naziv udruge na engleskom jeziku je Earth Trek.

Skraćeni naziv udruge na engleskome jeziku je ET.

Članak 3.

Zemljane staze (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonom i ovim statutom. Djelovanje Udruge je od interesa za opće dobro.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 5.

Logotip udruge čine slova „Z“ i „S“, a između slova su stilizirane vlati trave.

Članak 6.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 29 x 29 mm te sadrži grafički znak iz Članka 5. ovog Statuta u središtu, a ispod znaka nalazi se sjedište udruge – Zagreb.

Članak 7.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 8.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik Udruge i njegov zamjenik. Skupština može ovlastiti i druge aktivne članove Udruge za zastupanje.

II.

CILJ, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge:

 • unaprjeđenje zakonodavstva o upotrebi pesticida
 • unaprjeđenje znanja ljudi u području upotrebe pesticida
 • unaprjeđenje znanja ljudi u području pravilne i zdrave prehrane
 • unaprjeđenje znanja ljudi u području ekologije
 • minimiziranje negativnih učinaka pesticida te zamjena štetnih pesticida ekološki prihvatljivim alternativama
 • promicanje i razvoj volonterstva te poticanje ljudi na volonterstvo
 • promicanje ekološke i održive poljoprivrede
 • promicanje održivog razvoja
 • promicanje zaštite okoliša
 • promicanje ravnopravnosti pojedinaca po osnovi životnog uvjerenja
 • podizanje kvalitete života pojedinca
 • razvoj civilnog društva i razvoj lokalne zajednice
 • poticanje osobnog razvoja
 • informiranje, senzibiliziranje i edukacija šire javnosti o ekološkim načinima utjecaja na zdravlje planeta
 • promoviranje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti i tolerancije kao osnovnih vrijednosti na kojima se gradi bolje i naprednije društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro
 • umrežavanje pojedinaca i organizacija kojima je cilj promicanje održivog razvoja i zaštita okoliša

Članak 10.

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju su:

 • zaštita okoliša i prirode
 • održivi razvoj
 • zaštita zdravlja
 • ljudska prava
 • demokratska politička kultura
 • duhovnost
 • međunarodna suradnja

Članak 11.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Djeca – opća populacija
 • Osobe starije životne dobi
 • Žene
 • Roditelji
 • Trudnice
 • Učenici
 • Studenti
 • Odgojno – obrazovne ustanove
 • Odgojno – obrazovni djelatnici
 • Potrošači
 • Volonteri
 • Udruge i građanske inicijative
 • Zdravstvene ustanove
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • Predstavnici medija
 • Poslovne organizacije
 • Pravosudni djelatnici
 • Regionalna ili lokalna samouprava
 • Tijela državne uprave
 • Turisti
 • Turistički djelatnici
 • Pobornici zdrave prehrane
 • Pobornici zaštite okoliša
 • Poljoprivrednici i ribari
 • Ostali

 

Članak 12.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • Suradnja i poticanje nadležnih zakonodavnih tijela Republike Hrvatske i Europske unije u svrhu poboljšanja postojećih zakona o upotrebi pesticida te pojačanja provođenja istih;
 • Sudjelovanje u izradi te izmjenama i dopunama zakona i propisa sukladno ciljevima udruge;
 • Podizanje prijava protiv pojedinaca ili institucija zbog kršenja zakona i propisa kojima se regulira upotreba pesticida;
 • Suradnja s odgojno – obrazovnim ustanovama
 • Lobiranje predstavnika vlasti na međunarodnoj, državnoj, županijskim i općinskim razinama radi osiguranja pravilne upotrebe pesticida;
 • Predlaganje zastupnika za reguliranje upotrebe pesticida radi sudjelovanja u radu savjetodavnih tijela pri tijelima državne, regionalne i lokalne vlasti;
 • Organiziranje mirnih prosvjeda, kampanja pisanja prosvjednih pisama, potpisivanje peticija, informativnih štandova i distribuiranje promotivni materijala (letaka, brošura, knjiga i slično) u svrhu podizanja svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanja recikliranja;
 • Objavljivanje podataka i informacija o utjecaju pesticida na okoliš;
 • Objavljivanje informacija o alternativnim načinima uzgoja bilja bez upotrebe pesticida
 • Izdavanje glasila o udruzi radi obavještavanja članova udruge i javnosti o radu udruge, odabranim temama, problemima i kampanjama;
 • Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima koji su u vezi s ciljevima i djelovanjem Udruge;
 • Suradnja s drugim lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim organizacijama koje se bave smanjivanjem utjecaja pesticida na okoliš;
 • Sklapanje sporazuma o suradnji s institucijama, društvima ili pojedincima iz zemlje ili inozemstva, na osnovi pozitivnih propisa radi ostvarivanja svrhe, ciljeva i zadataka Udruge;
 • Zastupanje prava ljudi o informiranom odabiru;
 • Provođenje edukacija i zalaganje za ekološki prihvatljiv način življenja, razvoj moderne znanosti i zamjena konvencionalnih metoda uzgoja naprednim, neštetnim metodama;
 • Edukacija mladih o važnosti zdrave prehrane;
 • Sudjelovanje u humanitarnim akcijama
 • Organiziranje javnih priredbi, predavanja, radionica, tribina, informativnih kampanja, konferencija, festivala, neprofitnih koncerata, seminara, tečajeva, projekcija filmova i video materijala iz djelokruga rada Udruge;
 • Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja
 • Proizvodnja medijskih sadržaja
 • Poticanje kritičke rasprave u medijima vezano za ostvarivanje ciljeva udruge;
 • Pružanje usluge prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Članak 13.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • prodaja vlastitih proizvoda na malo, izvan prodavaonica te donirane robe, sukladno zakonu o trgovini;
 • organiziranje predavanja, radionica, seminara, tečajeva, projekcija filmova i video materijala iz djelokruga rada Udruge;
 • promidžbena djelatnost te pružanje savjetodavnih usluga iz djelokruga rada Udruge.

 

 

III.

VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Članak 14.

Vizija Udruge glasi: Svijet bez pesticida. Održivo življenje za sve.
Vizija Udruge jest prestanak upotrebe pesticida te primjena održivih načina uzgoja bilja, te neštetnih metoda kontrole štetnika. Pravo na zdravlje, pravo na zdravu hranu, čistu vodu i čisti zrak. Dobra kvaliteta življenja uz održiv način života. Svima dostupna zdrava prehrana te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Članak 15.

Misija Udruge glasi: Smanjenje i odbacivanje upotrebe pesticida putem edukacije o alternativnim, održivim metodama uzgoja bilja, bez štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Poticanje volonterstva i pozitivnih promjena te doprinos djelovanju od interesa za opće dobro.

IV.

JAVNOST I KVALITETA RADA UDRUGE

Članak 16.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastita glasila, putem web-stranica i drugih internetskih kanala, putem javnih nastupa radi promoviranja temeljnih vrijednosti i njezinih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i sredstvima javnoga priopćavanja.

Udruga obavještava svoje članove o svojem radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja putem glasila Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i slično. Rad sjednica tijela Udruge je javan.

Ovaj statut, strateški plan, godišnji izvještaj i skraćeni financijski izvještaj objavljuju se na web-stranici Udruge.

V.

ČLANSTVO

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, za sve građane koji prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge. Članom Udruge mogu postati svi hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, zainteresirani za rad i/ili pružanje pomoći u radu Udruge. Osoba se može učlaniti u Udrugu putem računalno ispisane pristupnice, ili ispunjavanjem online obrasca na web stranici. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, nazivu, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova vodi Predsjednik.

Udruga izdaje člansku iskaznicu članovima koji su platili članarinu za tekuću godinu. Iskaznica nije sredstvo za zastupanje Udruge.

Članovi Udruge mogu biti pristupni, aktivni, pasivni i počasni.

Članak 18.

Aktivni član Udruge je fizička osoba koja u potpunosti prihvaća ciljeve Udruge. Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Skupštine. Skupština Udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom.

Aktivni član udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu, koja promiče načela koja zastupa Udruga.

Aktivni članovi sudjeluju u radu Udruge, primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u radu skupština Udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće položaje.


Članak 19.

Pristupni član je osoba koja je ispunila pristupnicu za članstvo. Pristupni članovi primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pristupni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača. Pristupni član uplatom godišnje članarine postaje Pasivni član.

Pasivni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni član Udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu.

Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača.

Članak 20.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge. Odluku o tome donosi Skupština.

Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo donositi odluke vezane za rad Udruge, birati ili biti biran u tijela Udruge.

Članak 21.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • sudjelovati u radu Udruge
 • tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge
 • biti informiran o radu Udruge
 • svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge
 • birati i biti biran u sva tijela rada Udruge i tijela drugih organizacija kao predstavnik Udruge (samo aktivni članovi)
 • plaćati članarinu u iznosu koji odluči Skupština (obavezno je za aktivne i pasivne članove)

Članak 22.

Udruga se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca članske pristupnice. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet člana (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, OIB, datum rođenja i drugo).

Udruga neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke člana trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Svi djelatnici i volonteri Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite osobnih podataka.

Članak 23.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. istupanjem, slanjem izjave o istupanju iz članstva putem elektroničke pošte ili putem potpisane izjave o istupanju iz članstva.
 2. isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti.

Član može biti isključen iz Udruge ukoliko postupa protivno Statutu, nanese težu materijalnu štetu Udruzi ili njezinom članstvu, postupa protivno ugledu, časti i stabilnosti rada i opstojnosti Udruge i izabranog rukovodstva Udruge.

Odluku o isključenju donosi Skupština.

Članak 24.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge

Članak 25.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak mogu pokrenuti tijela Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 26.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. Opomena, ili
 2. Isključenje iz Udruge

Članak 27.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 28.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo uputiti pisanu pritužbu na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Skupština je dužna odgovoriti pisano u roku 30 dana od njihova primitka.

VI.

VRIJEDNOSTI I ETIČKI KODEKS

Članak 29.

Udruga kroz svoj rad i djelovanje njeguje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti i tolerancije. Udruga djeluje s ciljem promoviranja navedenih vrijednosti kao osnovnih vrijednosti na kojima se gradi bolje i naprednije društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro. S obzirom na postavljene ciljeve i misiju – svijet bez pesticida i održivo življenje za sve – Udruga će svoj rad i razvoj nastaviti, temeljeći se na tim vrijednostima.

Udruga svoj rad u postizanju navedenih vrijednosti društva i ciljeva temelji na načelima timskoga rada, izvrsnosti, dosljednosti i profesionalnosti, entuzijazma, radišnosti i solidarnosti, uz poštovanje visokih etičkih načela u radu kao što su transparentnost, nepristranost i odgovornost.

Udruga želi postati jaka profesionalna organizacija koja djeluje na području cijele Europske unije, sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista. Želi ostvariti stabilno rukovođenje i najveći standard kvalitete djelovanja. Želi surađivati s javnim institucijama na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, utjecati na promjene pozitivnih pravnih propisa te na njihovu primjenu na svim razinama.

Članak 30.

Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja (neposredno i posredno) prema religijskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, jeziku, rasi, spolu, spolnom identitetu, rodnom opredjeljenju, seksualnoj orijentaciji, podrijetlu, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

Udruga radi u skladu s Etičkim kodeksom Udruge kojega donosi Skupština i objavljuje se na web stranici Udruge.

VII.

VOLONTIRANJE

Članak 31.

Udruga provodi program volontiranja samostalno i u suradnji s volonterskim centrima. Pri provođenju istog pridržava se Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa Udruge i Etičkog kodeksa volontera.

Udruga omogućuje i izvršavanje volonterskih sati za korisnike obrazovnih ustanova.

VIII.

UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 32.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 33.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike – podružnice, koje nemaju svojstvo pravne osobe.
Podružnice se osnivaju kad na određenom području na kojem djeluje Udruga postoji veći broj osoba zainteresiranih za rad Udruge.

Odluku o osnivanju podružnice, nazivu, sjedištu, osobi ovlaštenoj za predstavljanje i prestanku rada donosi Skupština.

Također Udruga može osnivati i pravne osobe u svojem vlasništvu.

Članak 34.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

Odluku o tome donosi Skupština.

IX.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 35.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 36.

Tijela upravljanja Udruge su: Skupština i Predsjednik Udruge.

Skupštinu čine poslovno sposobni aktivni članovi Udruge.
Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi zamjenik Predsjednika Udruge.

X.

SKUPŠTINA

Članak 37.

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni aktivni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a izborna jednom u dvije godine.

Skupštinu saziva i njome rukovodi Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

U slučaju odsutnosti obojice članova, Skupštinom rukovodi osoba koju odredi Skupština.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine sazivaju 3 (tri) člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Sjednica Skupštine saziva se najmanje 7 dana prije održavanja sjednice elektroničkom poštom koja se upućuje svim aktivnim članovima Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar i jedan ovjerovitelj.

Članak 38.

Skupština:

 • donosi, usvaja i mijenja Statut Udruge
 • donosi pravilnike i poslovnike o svom radu
 • usvaja izvještaj o godišnjem financijskom poslovanju Udruge
 • razmatra i potvrđuje Strateški plan rada
 • bira i razrješuje predsjednika Udruge i zamjenika predsjednika Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja operativni plan (plan rada) i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • donosi odluku o počasnom članstvu
 • odlučuje o iznosu članarine
 • donosi Etički kodeks Udruge
 • dodjeljuje priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 39.

Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova Skupštine na sjednici.

Pristupni, pasivni i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo u svojstvu promatrača.

XI.

PREDSJEDNIK

Članak 40.

Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članak 41.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge te odlukama Skupštine.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge Skupštini.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu
 • vodi poslove Udruge
 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine
 • podnosi izvješće o svom radu Skupštini
 • brine o upoznavanju javnosti o radu Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

XII.

                IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 42.

Djelatnosti Udruge financiraju se:

 • od ostvarivanja gospodarske djelatnosti
 • sredstvima od članarine i doprinosa
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
 • prihodima od darova, donacija, priloga i slično
 • iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 43.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 44.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, nepokretne i pokretne stvari kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Po završetku poslovne godine donosi se financijsko izvješće.

Novčane i materijalne dokumente koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima te pravima potpisuje predsjednik Udruge, u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik, a u slučaju odsutnosti zamjenika, treća osoba ovlaštena za zastupanje.

Blagajnu vodi osoba koju odredi Skupština.

Udruga ne sudjeluje u promidžbi političkih stranaka, koalicija političkih stranaka niti kandidata, ne daje im izravnu političku potporu niti prikuplja sredstva za njihovo financiranje.

Članak 45.

Dobit koju ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti i od svoje imovine Udruga će koristiti za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, utvrđeni Statutom.
Udruga neće raspodjeljivati prihode ili imovinu pravne osobe svojim osnivačima, članovima ili članovima tijela upravljanja.

XIII.

PRESTANAK RADA

Članak 46.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi Zelena akcija za korištenje u projektima vezanim za promoviranje održivog načina življenja.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 47.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Likvidatora imenuje i razrješuje Skupština Udruge.

XIV.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 48.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Postupak mirenja vodi Skupština.

Članak 49.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 50.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 51.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Skupštine.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa  Skupština je dužna razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

XV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.

Članak 53.

Udruga ne odgovara za samostalne akcije i postupke članova.
Volonteri, članovi i drugi korisnici ulaze u projekte Udruge na vlastitu odgovornost.

Članak 54.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 55.

Ovaj statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 05. prosinca 2016. godine.
Predsjednica Udruge                                                                                                                    Natalija Svrtan